February 2020

การศึกษา แนะแนว

สมัครเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ

เตรียมตัวก่อนยื่นใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัย โดยทั่วไป มหาวิทยาลัยในอังกฤษจะเริ่มรับสมัครในช่วงเดือนตุลาคม สำหรับปีการศึกษาถัดไปที่เริ่มประมาณเดือนตุลาคม และโดยมากจะไม่กำหนดวันผิดรับสมัคร โดยมากจะพิจารณาผลในลักษณะ First Comes First Serves ดังนั้นเพื่อนๆที่สนใจควรเริ่มยื่นใบสมัครแต่เนิ่นๆ โดยไม่ควรช้าไปกว่าเดือนมีนาคม ทั้งนี้หากขาดหลักฐานบางอย่างเช่นผลการวัดระดับภาษาอังกฤษ อาจยื่นตามไปภายหลังได้ หลักฐานประกอบการรับสมัคร ได้แก่ ใบสมัครซึ่งโดยมากเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซท์ของมหาวิทยาลัยนั้นหรือติดต่อผ่านตัวแทนสถาบันในประเทศ หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี Transcripts จดหมายแนะนำตัวผู้สมัคร Letter of recommendations เรียงความบอกวัตถุประสงค์ในการศึกษาของผู้สมัคร หรือ…